АТТЕСТАЦИЯЛАНУУЧУ ПЕДАГОГДОРДУН ТЕСТИРЛӨӨСҮ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

 
Кесиптик компетенттүүлүк боюнча тестирлөө үчүн билим берүү чөйрөсүндө Кыргыз Республикасынын ченемдик жана укуктук (IT – технологияларынын) актыларынын тизмеси / Перечень нормативных и правовых актов Кыргызской Республики в сфере образования (IT – технологий) для тестирования по профессиональной компетентности
Педагогика жана психология боюнча тесттик суроолордун үлгүсү /Примерные тестовые вопросы для тестирования в области педагогики и психологии
Предметтик компетенттүүлүк боюнча тесттик суроолордун үлгүсү (кесиптик билим берүү жөнүндө дипломдогу маалыматка ылайык тиешелүү квалификация боюнча предметтик компетенттүүлүк, предметти окутуунун методикасы) / Примерные тестовые вопросы для тестирования аттестуемых по предметной компетентности (предметная компетентность по соответствующей квалификации согласно сведениям диплома о профессиональном образовании, методика преподавания предмета и др.)
2024-01-19 19:00:01