Вернуться

03/11/23 19:08

МУГАЛИМДЕРДИ ЫКТЫЯРДУУ АТТЕСТАЦИЯДАН ӨТКӨРҮҮ


Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүү уюмдарынын мугалимдерин ыктыярдуу аттестациядан өткөрүү боюнча уюштуруу-даярдоо иштери башталды. Ал педагогикалык кадрлардын кесипкөйлүгүн өстүрүүгө жана билим берүүнүн сапатын жогорулатууга түрткү берүү максатында өткөрүлүүдө.

Үстүбүздөгү жылдын октябрь/ноябрь айларынын биринчи/акыркы декадасында Билим берүү жана илим министрлиги Билим берүүнүн сапатын баалоо жана маалыматтык технологиялардын улуттук борбору, Кыргыз билим берүү академиясы, "Окуу керемет" долбоору жана Бишкек шаарынын №65 экологиялык-экономикалык лицейи менен биргеликте республиканын мугалимдеринин квалификациялык категорияларга ылайыктуулугун ыктыярдуу аттестациялоо үчүн, "Мугалимдин өзүн-өзү баалоосу", "Мугалимдин санариптик портфолиосу" жана "Мугалимдин санариптик сабагы" боюнча критерийлердин апробациясын ийгиликтүү өткөрдү.

Апробацияга республиканын шаардык жана элеттик мектептеринен 50дөн ашык мугалим катышып, аттестациялоо үчүн "Мугалимдин өзүн-өзү баалоосу", "Мугалимдин санариптик портфолиосу" жана "Мугалимдин санариптик сабагы" боюнча критерийлер жактырылды.

Эскерте кетсек, аттестация Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 24-июнундагы №351 “Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүү уюмдарынын мугалимдерин аттестациялоонун тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” токтомуна жана 2023-жылдн 4-августундагы №390 «Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 24-июнундагы №351 «Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүү уюмдарынын мугалимдерин аттестациялоонун тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» токтомуна ылайык жүргүзүлөт. Анда мугалимдер төмөнкү квалификациялык категорияларды алуу үчүн ыктыярдуу негизде аттестациядан өтүүгө укуктуу деп белгиленет:

- экинчи квалификациялык категориядагы мугалим;

- биринчи квалификациялык категориядагы мугалим;

- жогорку квалификациялык категориядагы мугалим.

Начата организационная подготовительная работа по проведению добровольной аттестации учителей общеобразовательных организаций Кыргызской Республики, которая осуществляется с целью мотивации педагогических работников на профессиональный рост и повышение качества образования.

В последней/первой декадах октября/ноября текущего года Министерством образования и науки совместно с Национальным центром оценки качества образования и информационных технологий, Кыргызской академией образования, Проектом “Окуу керемет” и Эколого-экономическим лицеем № 65 г. Бишкек успешно проведена апробация Критериев по “Самоооценке учителя”, “Цифрового портфолио учителя” и “Цифрового урока учителя” для прохождения учителями республики добровольной аттестации на соответствие квалификационным категориям.

В апробации приняли участие свыше 50 учителей из сельских и городских школ республики, которыми были одобрены предлагаемые для аттестации Критерии по “Самоооценке учителя”, “Цифрового портфолио учителя” и “Цифрового урока учителя”.

Напомним, что аттестация проводится в соответствие с постановлениями Кабинета Министров Кыргызской Республики от 24 июня 2022 года № 351 «Об утверждении Положения о порядке проведения аттестации учителей общеобразовательных организаций Кыргызской Республики» и «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики "Об утверждении Положения о порядке проведения аттестации учителей общеобразовательных организаций Кыргызской Республики" от 24 июня 2022 года № 351» от 04 августа 2023 года № 390, где отмечается, что учителя имеют право на прохождение аттестации на добровольной основе для получения следующих квалификационных категорий:

- учитель второй квалификационной категории;

- учитель первой квалификационной категории;

- учитель высшей квалификационной категории.


<h3>МУГАЛИМДЕРДИ ЫКТЫЯРДУУ АТТЕСТАЦИЯДАН ӨТКӨРҮҮ</h3>


Автор:
Поделитесь этой новостью: